Nghĩa Hành hoàn thành hội nghị hiệp thương lần II

368

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, huyện Nghĩa Hành đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần II lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng tiến độ và đang khẩn trương triển khai các bước tiếp theo.

Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử 12 xã, thị trấn ở huyện Nghĩa Hành đã hoàn thành việc ấn định và công bố số lượng, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu.

Toàn huyện có 12 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổng số đại biểu được bầu là 31. Trong đó có 07 đơn vị được bầu 02 đại biểu, gồm:Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Minh, Hành Nhân, Hành Dũng, Hành Thuận; 03 đơn vị được bầu 3 đại biểu, gồm: Hành Thịnh; Hành Trung, thị trấn Chợ Chùa; 02 đơn vị được bầu 04 đại biểu là: Hành Phước và Hành Đức.

Đối với Hội đồng nhân dân 12 xã, thị trấn, tổng số đại biểu được bầu là 333 người. Trong đó Hành Tín Đông 26 đại biểu; Hành Tín Tây 27 đại biểu; Hành Thiện 29 đại biểu; Hành Thịnh 27 đại biểu; Hành Phước 29 đại biểu; Hành Trung 27 đại biểu, Hành Đức 28 đại biểu; Hành Minh 26 đại biểu; Hành Nhân 30 đại biểu; Hành Dũng 29 đại biểu, Hành Thuận 27 đại biểu và thị trấn Chợ Chùa 28 đại biểu.

Sau 2 vòng hiệp thương, huyện đã lập danh sách sơ bộ 645 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm về cơ cấu, tỷ lệ ứng cử viên nữ, ứng cử viên trẻ, ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng theo đúng quy định của luật hiện hành.

Bà Võ Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Hành cho biết: Căn cứ Luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; Kế hoạch số 01 của Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Hành, ngay sau khi tiến hành hội nghị hiệp thương lần II để lập danh sách sơ bộ những người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Hành và Ủy ban bầu cử 12 xã, thị trấn trong huyện đang  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cho bầu cử ở cơ sở nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót, hạn chế; chủ động nắm bắt tình hình  và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là số đơn thư tồn đọng kéo dài, đơn thư có liên quan đến công tác bầu cử; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền cho công tác bầu cử; đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQVN cùng cấp, khẩn trương triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang cư trú,v,v….

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kịp thời hoàn thành các bước theo đúng quy trình, thủ tục, thời gian đã được ấn định, tin tưởng rằng huyện Nghĩa Hành sẽ tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, góp phần cùng các địa phương trong cả nước tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./

Bài & ảnh: Phương Thái – Bích Loan(nghiahanh.quangngai.gov)

BÌNH LUẬN